Obchodní podmínky

Webových stránek WebOrbit

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Vrtal

Se sídlem: Olomoucká 3154/98, 796 01, Prostějov

identifikační číslo: 07087624

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Vymezení pojmů

(1) Všeobecné obchodní podmínky(dále jen „VOP“) se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

(2) Smlouva je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření webové prezentace. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou e-mailové potvrzení o realizaci webové prezentace. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.

(3) Specifikací webové prezentace (dále jen „specifikace“) se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě vymínil. Specifikace je zpravidla uvedena v samostatné příloze smlouvy.

(4) Zhotovitelem je fyzická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.

(5) Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.

(6) Předáním webové prezentace se rozumí instalace webové prezentace na hostingový server zhotovitele. Webová prezentace bude předána pro účely testování

na subdoméně na serveru weborbit.cz a přístup k ní bude mít jen objednatel a zhotovitel.

Převzetím webové prezentace se rozumí stvrzení převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůt podle článku 3.7 VOP. Po stvrzení převzetí prezentace

a po uhrazení doplatkové faktury bude webová prezentace nahrána a spuštěna na hostingovém serveru objednatele.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je zhotovení webové prezentace na základě specifikace.

(2) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit webovou prezentaci a předat ji objednateli v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.

(3) Webová prezentace se pokládá za řádně zhotovenou, pokud je v souladu se specifikací.

(4) Objednatel se zavazuje za řádně zhotovenou webovou prezentaci zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.

Článek III.

Vytvoření webových stránek

1. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí vytvoření, grafické zpracování

a dodání webových stránek Objednatele (dále jen „webové stránky“).


2. Vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek zahrnuje:


• zajištění přípravy, implementaci a spuštění webových stránek, které zpřístupní veřejnosti, informace o Objednateli.


• vytvoření a použití odsouhlaseného grafického návrhu úvodní stránky a všech unikátních stran


• responzivní design – webové stránky se přizpůsobí displeji zařízení, na kterém si je uživatel prohlíží.


• klientské prostředí v českém jazyce.


• uživatelské účty pro přístup do administrace na server.

Článek IV.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí vytvoření, grafické zpracování

a dodání webových stránek Objednatele (dále jen „webové stránky“).

2. Vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek zahrnuje:


• zajištění přípravy, implementaci a spuštění webových stránek, které zpřístupní veřejnosti, informace o Objednateli.


• vytvoření a použití odsouhlaseného grafického návrhu úvodní stránky a všech unikátních stran


• responzivní design – webové stránky se přizpůsobí displeji zařízení, na kterém si je uživatel prohlíží.


• klientské prostředí v českém jazyce.


• uživatelské účty pro přístup do administrace na server.

Článek IV.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy spočívající mj. v odsouhlasení

grafických návrhů, poskytnutí technických požadavků na systém či součinnosti při předání díla.


Objednatel je povinen poskytnout součinnost do 7 dnů ode dne doručení písemné žádosti Zhotovitele. Prodlení Objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má

za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl Objednatel

v prodlení s poskytnutím součinnosti.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. VII. této smlouvy a to způsobem a za podmínek tam stanovených.

3. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Článek V.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem.


Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má.

2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat Objednatele

o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla.


Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.


Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně (např. e-mailem, telefonicky). Pokud o to Objednatel požádá, je Zhotovitel povinen upozornění učinit písemně, v opačném případě se má za to, že Objednatele neupozornil.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) písemně informovat Objednatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či identifikačních údajů Zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu Zhotovitele do likvidace, o úpadku apod.

Článek VI.

Splnění díla a majetková práva k dílu

1. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla Objednateli. Dílo bude Zhotovitelem nahrané na FTP webových stránek objednatele.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat Objednateli v termínu na kterém se dohodnou. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout grafický návrh webových stránek k odsouhlasení před předáním hotového díla.

Článek VII.

Cena a platební podmínky

1. Dohodou smluvních stran byla stanovena: Cena za dílo uvedená ve vystavené faktuře Zadavatelem Objednavateli.

2. Cena podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik

a zisku. Sjednanou cenu za dílo je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění dle této smlouvy. Rozsah plnění dle této smlouvy lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě.

3. Cena bude uhrazena Objednatelem bezhotovostně následovně:


a) Objednatel se před zahájením tvorby webových stránek zavazuje zaplatit Zhotoviteli fakturu na číslo bankovního účtu zhotovitele: 86-7275920297/0100 ve výši 50% ceny (zálohy), sjednané ve smlouvě do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy, respektive od data vystavení faktury podle článku 3.1 VOP.


b) Objednatel se zavazuje zaplatit druhou polovinu 50% ceny webových stránek stanovenou ve smlouvě na základě faktury vystavené Zhotovitelem před předáním kompletních webových stránek.


c) Je‐li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s placením faktury. Současně může Zhotovitel požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20 % celkové ceny. Uplatněním sankcí podle tohoto odstavce není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.


d) Objednatel se při podpisu smlouvy se Zhotovitelem zavazuje placením ročních poplatků a to trvalým bankovním příkazem na účet Zhotovitele:

86-7275920297/0100 v hodnotě 500,- Kč v předem sjednaném termínu platby stanoveného ve vydané faktuře za poskytování služeb a správného fungování webových stránek. Cena zahrnuje (systém přeposílání zakázek na e-mail a přeposílání zpráv z webu na e-mail). Přestane-li Objednatel platit roční poplatek v hodnotě 500,- Kč, Zhotovitel má právo webovou stránku pozastavit do doby, než mu bude finanční částka uhrazena.


Objednatel se zbavuje práva na placení ročních poplatků v hodnotě 500,- Kč v případě, že ukončí chod svých webových stránek a tuto skutečnost předem oznámí Zhotoviteli.


b) Cena za správu a provoz webu ve výši 2.499,- Kč bude uhrazena každý měsíc platbou v předem sjednaném termínu platby stanoveného ve vystavené faktuře a to trvalým bankovním příkazem na číslo bankovního účtu Zhotovitele: 86-7275920297/0100 stanoveného taktéž ve vystavené faktuře a to v případě, že si Objednatel bude přát využívání správy webových stránek a uzavře tak smlouvu o správě internetových stránek se Zhotovitelem.

4. Faktura musí být vystavena Zhotovitelem a odeslána v elektronické podobě na e-mail objednavatele.

5. Lhůta splatnosti výše uvedených faktur se sjednává v délce 7 dnů ode dne vystavení faktury Objednateli.

Článek VIII.

Záruka, odpovědnost a sankce

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za funkčnost celého díla a jeho částí, dále za věcnou a formální správnost díla, což znamená, že dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli servis po dobu 12 měsíců zdarma, a to zejména pro odstranění případných vad díla.

3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou výše uvedených faktur, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.

4. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s placením faktur uvedených výše delším než 10dnů, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

Článek IX.

Změny a zánik smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze zákonných důvodů.

nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.

3. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve smlouvě. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně. Nebo z důvodů uvedených v této smlouvě.

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících.

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy neodporuje ani neobchází zákon, ani se nepříčí dobrým mravům.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv za splnění podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí Objednatel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

8. Zhotovitel ze zbavuje odpovědnosti při narušení webu a útoku z třetích stran na webové stránky Objednatele.